Guide: Agila utvecklingsportföljer

Agila utvecklingsportföljer

En mer samspelande och iterativ portföljstyrning

Grundsyftet med alla former av portföljstyrning är att prioritera bland alla bra initiativ när vi inte kan göra allt. Men där vi tidigare försökt skapa trygghet och kontroll genom beslutade årsplaner och tydligt uppdelade ansvarsområden behöver vi nu vi sätta samspel, iterativ prioritering och ständigt lärande i fokus. Inte bara i form av agila utvecklingsteam, utan också i den övergripande portföljstyrningen.

Knäckfrågan: Varken spretigt eller centralstyrt

I denna guide beskriver vi inledningsvis några av de utmaningar vi ser när en mer traditionell portföljstyrning möter komplexitet och föränderlighet. Men även om de modeller som vi är vana att se står för en centralisering som många vill röra sig bort ifrån, behöver helheten och alla samberoenden fortfarande tas omhand.

Det är också där vi ser att den stora knäckfrågan uppstår: Hur kan vi få ihop helheten samtidigt som vi skapar följsamhet och distribuerar besluts- och initiativkraft? Svaret är varken enkelt eller allmängiltigt, men guidens huvudtema byggs på ett antal nycklar som vi ser kan göra en avgörande skillnad.

De nycklar vi tar upp är:

  • Flera kundanpassade portföljer
  • Samspelande roller och team
  • Inriktande och systemvaktande ledning
  • Sammanfoga litet och stort – allt är backlog
  • Iterativ prioritering i en gemensam riktning 

Det finns många olika sätt att ta sig an en förflyttning i den riktning vi beskriver, men också gemensamma och viktiga framgångsfaktorer. Vi tar upp några av dem i guidens sista del, och pratar gärna mer om vilka angreppssätt som skulle passa just er organisation!

Ladda ner

Guiden Agila utvecklingsporföljer